Komisariat Policji w Jabłonce

Komisariat Policji w Jabłonce


ul. Plac Dworcowy 2
34-480 Jabłonka

Telefon sekretariat: 47 83 46 650 (telefon nie służy do zgłaszania interwencji)
Faks: 47 83 46 655

e-mail:  kp-jablonka@nowy-targ.policja.gov.pl

W celu zgłoszenia interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112

 

Kierownictwo

Komendant: asp.szt. Wiesław Pustelnik 

Komendant przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00-16.00

 

Dzielnicowi

 

Rejon służbowy nr 1

asp.szt. Michał Moniak

Telefon stacjonarny: 47 83 46 658

Telefon komórkowy: 660 547 489 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.jablonka1@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestepstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: Jabłonka

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:

Rejon pawilonów handlowych i parku znajdujących się wzdłuż ul Sobieskiego w Jabłonce

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób w godzinach dziennych i popołudniowo - wieczornych, która dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki

Zakładany cel:

- zapewnienie ładu i porządku publicznego w wymienionym rejonie

- częste kontrole we wskazanym rejonie

- wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez stosowanie obserwacji i represjonowaniu sprawców

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń

- dyslokowanie patroli pełniących służbę na terenie miejscowości Jabłonka

Współpraca:
- Sołtys  miejscowości Jabłonka 

- Wójt Gminy Jabłonka

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

 


Rejon służbowy nr 2

st.asp. Paweł Śmiech
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 46 658
Telefon komórkowy: 660 547 187 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania: Lipnica Wielka
 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

Miejsce:
Przystanki autobusowe oraz rejon sklepów spożywczych w Lipnicy Wielkiej.

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób w godzinach dziennych i popołudniowo - wieczornych, która dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki;

Zakładany cel:

- zapewnienie ładu i porządku publicznego w wymienionym rejonie;

- częste kontrole we wskazanym rejonie;

- wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez stosowanie obserwacji i represjonowaniu sprawców;

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa,

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- dyslokowanie patroli pełniących służbę na terenie miejscowości Lipnica Wielka,

Współpraca:
- Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Lipnicy Wielkiej;

- Sołtysi miejscowości Lipnica Wielka ;

- Wójt Gminy Lipnica Wielka;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 


 

Rejon służbowy nr 3
 
asp. Łukasz Pilch
 
Telefon stacjonarny: 47 83 46 657
Telefon komórkowy: 660 543 787 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania: Podwilk, Orawka, Chyżne
 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

Miejsce:

Sklepy ogólnospożywcze w miejscowości Podwilk przysiółek „ Na Psiarni”

Zdiagnozowane zagrożenie:

Gromadzenie się osób w godzinach otwarcia sklepów, popełnianie przez te osoby wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki

Zakładany cel:

- zapewnienie ładu i porządku publicznego w wymienionym rejonie

- częste kontrole we wskazanym rejonie

- wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez stosowanie obserwacji i represjonowaniu sprawców

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa

Działania:

- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń

- dyslokowanie patroli pełniących służbę na terenie miejscowości Podwilk przysiółek Na Psiarni

Współpraca:

- Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Podwilku

- Sołtys miejscowości Podwilk

- Urząd Gminy w Jabłonce

Zakładany czas realizacji:

 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

 


 

Rejon służbowy nr 4
 
mł.asp. Krystian Pracharczyk
 
Telefon stacjonarny: 47 83 46 658
Telefon komórkowy: 660 544 511 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania:  Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna
 
 
Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 4

Miejsce:

W rejonie Orlika, który znajduje się bezpośrednio za remizą OSP w Zubrzycy Górnej.  Zdiagnozowane zagrożenie:

spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wsi Zubrzyca Górna

- wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w myśl  przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz używania słów nieprzyzwoitych.

Działania:

- zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych

- doraźne rozmowy z pracownikami sklepów dot. prawidłowego zachowania się w przypadku ujawnienia  jakichkolwiek nieprawidłowości na terenie sklepu lub w jego obrębie, w tym zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu

- doraźne rozmowy z klientami tych sklepów z naciskiem na informowanie o skutkach prawnych czynów zabronionych, a ponadto celem pozyskiwania informacji  na temat wszelkich nieprawidłowości

Współpraca:

- Sołtys wsi Zubrzyca Górna

Zakładany czas realizacji:

 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

 
 
Rejon słuzbowy nr 5
 
st.asp. Krzysztof Wierzbiak

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: nieprawidłowe parkowanie pojazdów (na zakazie) w rejonie kościoła parafialnego w m-ci Lipnica Mała.

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania: Lipnica Mała, Kiczory
Telefon stacjonarny:  47 83 46 658
Telefon komórkowy:  660 554 373 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 5
 
 

Miejsce:

rejon sklepów znajdujących się w centrum miejscowości Lipnica Mała (sklepy Polański, sklep Groszek i GS).

Zdiagnozowane zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu, w centrum miejscowości Lipnica Mała.

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

- ograniczenie ilości zdarzeń zgłoszeń występujących na opisanym terenie.

Działania:

- przeprowadzenie rozmów z obsługa sklepów

- opracowanie zadania do realizacji i przekazanie Komendantowi Komisariatu w celu umieszczenia w dyslokacji służby i przekazywania do realizacji policjantom z innych komórek

- systematyczne i cykliczne kontrole rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowo – wieczornych tj. od 14.00 – 21.00 tj. na II i III zmianie co najmniej 2 razy w miesiącu, nie krócej niż przez 10 minut, od poniedziałku do soboty. Bezwzględne reagowanie na stwierdzane nieprawidłowości, w tym popełniane przestępstwa i wykroczenia

- wnioskowanie do Komendanta Komisariatu o planowanie części służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- poinformowanie Urzędu Gminy w Jabłonce o wdrożeniu planu działania priorytetowego, przekazanie informacji o zakresie działań i podjęcia czynności w ramach posiadanych kompetencji

- nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z pracownikami sklepu, celem omówienia obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu oraz możliwych konsekwencjach prawnych w przypadku łamania norm prawnych

- nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

Współpraca:

- Urząd Gminy w Jabłonce

Zakładany czas realizacji:

 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

 
 
 
 
 

 

 

 

Powrót na górę strony