Deklaracja dostępności - KPP w Nowym Targu

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://nowy-targ.policja.gov.pl/


Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22


Strona internetowa http://nowy-targ.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://nowy-targ.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98.32 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Sabina Iskrzycka, adres poczty elektronicznej sabina.iskrzycka@nowy-targ.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 46 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu (KPP), w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do holu głównego prowadzą schody od wejścia głównego. Przy schodach do wejścia głównego po prawej zewnętrznej stronie budynku, znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi do windy znajduje się domofon - dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio przy windzie wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek, które znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami „RECEPCJA” na drzwiach wejściowych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie na wprost wejścia umieszczone jest okno pomocnika dyżurnego, gdzie całodobowo znajduje się funkcjonariusz Policji, do którego można się zwrócić w przypadku braku osoby w recepcji.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter
Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie recepcji. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
Toaleta dla interesantów a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się na przyciskach przywołujących windę, a także wewnątrz windy i na przyciskach poszczególnych numerów pięter. Dźwięk w windzie w formie komunikatu głosowego informuje na jakim poziomie budynku znajduje się winda.
W KPP istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodka...


W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z asp. Sabiną Iskrzycką, adres poczty elektronicznej sabina.iskrzycka@nowy-targ.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 46 414.