Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacje ogólne: Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku (art. 63). Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w. Rozporządzenia: "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą, którą należy dostarczyć w formie pisemnej, podpisanej. Brak zgody powoduje, że taką skargę można pozostawić w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi wnoszącemu.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14.00-16.00.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie lub Jego Zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1800 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania tel.: 47 83 54 850.
Ponadto skargi i wnioski na działalność jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego można składać osobiście w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Krakowie codziennie w godz. 900 - 1500.
Skargi i wnioski można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skargi@malopolska.policja.gov.pl lub skorzystać z formularza.
Warunkiem rozpatrzenia i otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie, zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji pocztowej (listownej) wnoszącego.

Akty prawne związane z procedurą:

Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz.2096), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 nr 5, poz.46).

Informacje dodatkowe:

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich (Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa – tel.: 22 55 17 760, 22 55 17 811) lub Pełnomocnika Terenowego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice – tel. 32 72 86 800
Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu jest Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu – adres: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie „IOD”. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Inspektor Ochrony Danych KPP w Nowym Targu: podkom. Dariusz Machaj

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu: st.asp. Sabina Iskrzycka

 

Powrót na górę strony