Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

os. Konfederacji Tatrzańskiej 1A

34-400 Nowy Targ


Telefon: 47 83 46 401 
Faks: 47 83 46 425

W przypadku potrzeby wezwania pilnej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112

Dyżurny KPP 47 83 46 400 - telefon o niskim priorytecie odbioru połączeń,
nie służy do zasięgania informacji o wcześniej zgłaszanych sprawach, 
porad prawnych oraz zapytań nie mających związku z bieżącymi wydarzeniami


E-mail:  sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl

www: http://nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAP - ePUAP - KATALOG SPRAW

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu to:  /kpp-nowy_targ/SkrytkaESP

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu tel. 47 83 46 400 

adres email: dyzurni@nowy-targ.policja.gov.pl

Na ten numer telefonu oraz adres email istniej możliwość wysłania wiadomości tekstowej w celu umożliwienia kontaktu osobom niepełnosprawnym.

 

Komisariat Policji w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 50
34-700 Rabka-Zdrój

Telefon: 47 83 46 750
Faks: 47 83 46 755

e-mail: kp-rabka-zdroj@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Szczawnicy
ul. Skotnicka 77
34-460 Szczawnica

Faks:  47 83 46 705

e-mail:  kp-szczawnica@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Jabłonce
ul. Plac Dworcowy 2
34-480 Jabłonka

Telefon: 47 83 46 650
Faks: 47 83 46 655

e-mail:  kp-jablonka@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu
ul. Kamieniec Dolny 54
34-470 Czarny Dunajec

Telefon: 47 83 46 600
Faks: 47 83 46 605

e-mail: kp-czarny-dunajec@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne

Telefon: 47 83 46 801
Faks: 18 265 90 40

e-mail: pp-lapsze-nizne@nowy-targ.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem

al. Wędkarzy 1A
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Telefon: 47 83 46 740

 

Inspektor Ochrony Danych 

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu: podkom. Dariusz Machaj
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu: st. asp. Sabina Iskrzycka

iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu jest Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Targu – adres: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl
lub korespondencyjnie na adres: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Nowym Targu lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


 

Powrót na górę strony