Z życia garnizonu

Policjanci z ratownikami o bezpieczeństwie

W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu odbyło się spotkanie przedstawicieli nowotarskiej Policji oraz personelu szpitala i ratowników medycznych. Głównym celem było wypracowanie działań w zakresie podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia i zdrowia, osób agresywnych, będących pod wpływem alkoholu.

Spotkanie odbyło się w dniu 31 stycznia br. w budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Z ramienia nowotarskiej Policji obecny był Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Grzegorz Wyskiel, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Mariusz Wójcik oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp.szt. Piotr Stanek oraz personel szpitala i ratownicy medyczni. Poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem podczas interwencji, obsługą zdarzeń drogowych, czy podejmowania interwencji z udziałem agresywnego pacjenta oraz postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia i zdrowia. Policjanci rozmawiali z ratownikami medycznymi i lekarzami o trudnościach, jakie spotykają w codziennej pracy z agresywnymi pacjentami. Rozmowa, wymiana spostrzeżeń z pewnością przyniesie wszystkim stronom wymierne korzyści.

Ratownik medyczny podczas wykonywania obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Ratownicy korzystają z takiej samej ochrony prawnej jak np. policjanci. Każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej bądź czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Przypominamy, że zgodnie z:

art. 226§1 kodeksu karnego za znieważenie funkcjonariusza sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 222§1 kodeksu karnego za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

art. 223§1  kodeksu karnego za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego sprawca, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2  Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Powrót na górę strony