Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH

 

Zbliża się okres świąteczno - noworoczny, więc na licznych straganach, w sklepach możemy kupić fajerwerki. Pamiętajmy jednak, że korzystając z nich, należy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi.

PAMIĘTAJMY!

Nie rzucajmy petard w tłum, nie kierujmy ich w stronę innych osób. Nie wolno fajerwerków „rozbierać” oraz podchodzić do niewybuchów i próbować ich ponownie odpalać. Nie wolno również stawiać odwrotnie niż jest to opisane w instrukcji obsługi. Materiałów pirotechnicznych nie wolno odpalać w dłoniach i bawić się nimi, kiedy jest się pod wpływem alkoholi lub podobnie działającego środka. Zdrowy rozsądek nakazuje również, aby nie odpalać wyrobów pirotechnicznych z balkonów, dachów oraz tarasów.

W Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia.

 

Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przypomnijmy, że dystrybucja materiałów pirotechnicznych obwarowanych jest też innymi przepisami prawa. Działalności gospodarcza w zakresie obrotu materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania może być prowadzona na podstawie „wpisu do rejestru przedsiębiorstw” lub w przypadku osób fizycznych – „wpisu do ewidencji działalności gospodarczej”. Prowadzenie tego typu działalności handlowej bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem.

Art. 60§1 kodeksu wykroczeń mówi:, kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Obrót wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzony wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych, zapleczach oraz pomieszczeniach magazynowych, pod warunkiem, spełnienia określonych wymagań.

Tym samym wykluczone jest prowadzenie obrotu wyrobami pirotechnicznymi np. w bramach, z samochodów lub na targowiskach, o czym mówi również Uchwała nr 38/446/09 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Zgodnie z treścią tej Uchwały zabrania się używania bez zezwolenia materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie miasta Nowy Targ.

Zakaz, o którym mowa nie obowiązuje:

  • dniu 31 grudnia oraz 1 stycznia każdego roku
  • okolicznościowo po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.

 

Kupując materiały pirotechniczne sprawdź:

  • okres ważności
  • czy jest instrukcja w języku polskim
  • czy jest atest – jest to potwierdzenie, jakości produktu lub zgodności jego wykonania z obowiązującymi normami.

 Art. 83§ 1 kw mówi:, kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany. W drastycznych przypadkach mogą zostać wyczerpane znamiona przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Art. 164§1 kk mówi:, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać: pożaru, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Obrót wyrobami pirotechnicznymi w wyszczególnionych podklasach, bez koncesji stanowi przestępstwo z art. 36 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i pozostaje w ewentualnym zbiegu z art. 177§1 kk.

Art. 171§1 kk mówi:, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Z Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi art. 36 Ustawy ust. 1 mówi:, kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zostawmy sylwestrowe pokazy pirotechniczne profesjonalistom. W sylwestrową noc pamiętajmy również, że huk petard płoszy zwierzęta – szczególnie psy. Zadbajmy, więc żeby nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym.

Nowotarska Policja apeluje do rodziców o nadzór nad dziećmi oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to jak i czym one się bawią, jak również do wszystkich sprzedawców o nie sprzedawanie petard dzieciom i młodzieży do lat 18. Apelujemy także do osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.