Komenda Powiatowa Policji w Bochni

KPP w Bochni
Komenda Powiatowa Policji w Bochni
ul.Krakowska3932 700Bochnia
Telefon: 
47 83 23 222
Faks: 
47 83 23 244

Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu

adres: ul. Rynek 12, 32-720 Nowy Wiśnicz

Recepcja czynna w godz. 7.30 - 15.30

Punkty Przyjęć interesantów

1. Łapanów

2. Trzciana

3. Żegocina

4. Drwinia

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Marta Barnaś
adres e-mail: iod.kpp@bochnia.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bochni – adres: ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia.

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@bochnia.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia, z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni w celu:

* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

* wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Bochni lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Bochni dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
- żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
- do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni na podstawie RODO nie podlegają utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.