ZOSTAŃ POLICJANTEM - dokumenty można składać również w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu

ZOSTAŃ POLICJANTEM - złóż dokumenty również w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu

Decyzją nadinspektora dr. Krzysztofa Pobuty Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dnia 1 sierpnia 2018 roku osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a tel. (18)26 10 422. w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00.

W Sekcji do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: (12) 61 54 068 w dniach:

- poniedziałek od 9.00 do 14.00,

- wtorek od 9.00 do 14.00,

- środa od 9.00 do 19.00,

- czwartek od 9.00 do 14.00,

- piątek od 9.00 do 14.00.

I. SŁUŻBA W POLICJI WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),

4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty),

6) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

- wykształcenie średnie

– ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla której zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

2) uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

3) uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA kwestionariusz osobowy (część A i B) - POBIERZ

KONTAKT

Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 34-400 Nowy Trag, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a tel. (18) 26 10 422 fax. (18) 26 10 421

Sekcja do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9) tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078 fax: (12) 61 54 079 e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj: http://praca.policja.pl/

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).